Obchodní podmínky společnosti NAREX Metallurgy s.r.o. 

Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí „smlouvy o dílo,“ (dále také jako „smlouva“), uzavřené mezi společností NAREX Mettalurgy s.r.o. se sídlem Praha 10 75501, Moskevská 1523/63, IČ: 26133644 Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze: C 73151, datum zápisu 1. prosince 1999), jako zhotovitelem a objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou výslovně sjednány, a to v písemné podobě. GALVAMET není vázán obchodními podmínkami objednatele, není-li jejich závaznost pro právní vztah založený smlouvou výslovně potvrzena společností GALVAMET. 

I.

Vznik a předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele předmět díla /dílčí předmět díla/ spočívající v pracích v oblasti tepelného zpracování a povrchových úprav na dodaných polotovarech.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele sjednané práce /také jako předmět díla nebo dílčí předmět díla/  na základě potvrzené objednávky. 

3. Bližší specifikace předmětu díla /dílčího předmětu díla/ je sjednána potvrzenou objednávkou vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou a za podmínek sjednaných potvrzenými objednávkami dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel provede předmět díla /dílčí předmět díla/ dokončením a předáním předmětu díla /dílčího předmětu díla/ ve stanoveném a vzájemně odsouhlaseném termínu. 

5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla /dílčí předmět díla/ od zhotovitele převzít a uhradit sjednanou cenu za provedení předmětu díla /dílčího předmětu díla/. 

II.

Objednávka

1. Objednatel objednává u zhotovitele předmět díla /dílčí předmět díla/ dílčí či celoroční objednávkou, ve které uvede tyto údaje: specifikace požadovaných prací, jejich množství, termín provedení, cena za provedení prací, místo předání a převzetí předmětu díla /dílčího předmětu díla/, způsob dopravy, v případě dopravy zhotovitelem cena za dopravu a množství zboží pro dopravu, jakost materiálu, požadavky na tepelné zpracování a požadavky pro výstupní kontrolu event. rovnání dílců.
V případě tepelného zpracování dodaných polotovarů technologií cementace uvede objednatel v objednávce rovněž požadovaný způsob ložení-uchycení dodaných polotovarů do zakládacích /šaržovacích/ roštů.
V případě, že objednatel požadovaný způsob ložení-uchycení dodaných polotovarů  do zakládacích /šaržovacích/ roštů do objednávky neuvede, zhotovitel použije pro jejich tepelné zpracování  takový způsob ložení-uchycení do zakládacích/šaržovacích/ roštů, který obvykle při takovém typu úpravy používá, a to při zachování odborné péče.

2. Objednatel doručí zhotoviteli objednávku s údaji specifikovanými shora písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, elektronickou poštou, faxovou zprávou event. telefonicky nebo osobně či prostřednictvím přepravce.

3. V případě telefonické objednávky zašle objednatel bez zbytečného odkladu objednávku zhotoviteli písemně, event. elektronickou poštou případně osobně.

4. Zároveň s objednávkou se objednatel zavazuje předat zhotoviteli veškeré potřebné výrobní podklady, zejména dokumentaci, výkresy, pracovní postupy.

5. Objednávka je závazná a smlouva o dílo /dílčí smlouva o dílo/ je uzavřena v případě, že zhotovitel objednávku potvrdí bez připomínek ve lhůtě 24 hod. od doručení objednávky v pracovních dnech příp. v jiné lhůtě, na které se (písemně) dohodnou obě smluvní strany.

6. Potvrzenou objednávku zhotovitel doručuje bez zbytečného odkladu objednateli stejným způsobem sjednaným v ust.čl.II. bodu 2. obch. podmínek a to jen na základě písemného požadavku objednatele.

7. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku bez připomínek a učiní v údajích obsažených v objednávce odeslané objednatelem, byť jen jedinou změnu, jedná se v takovém případě o protinávrh na uzavření smlouvy a smlouva vznikne až dnem doručení bezvýhradného souhlasného vyjádření objednatele a to do 24 hod. od jejího doručení, nedohodnou –li se účastníci smlouvy (písemně) na jiném termínu.

8. Potvrzenou upravenou objednávku doručí objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli způsobem dle ust.čl.II. bodu 2.smlouvy.

9. Dohoda mezi smluvními stranami o provedení předmětu díla /dílčího předmětu díla/ dle této smlouvy je učiněna na základě objednávky objednatele doručené sjednaným způsobem zhotoviteli a potvrzením této objednávky ve sjednané lhůtě.

10. Před realizací samotné objednávky musí objednatel písemně vyjádřit souhlas a vůli  řídit se předmětnými obchodními podmínkami. 

III.

Převzetí zboží zhotovitelem

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli zboží, na kterém má být dle uzavřené smlouvy o dílo /dílčí smlouvy o dílo/ provedeno tepelné zpracování nebo povrchová úprava /též dílce/ zbavené špon, mastnot a zjevných nečistot (s výjimkou antikorozní ochrany v předem dojednaných případech). Tytéž zásady platí i pro transportní obaly. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odmítnutí převzetí zboží zhotovitelem. V případě odmítnutí převzetí zboží zhotovitelem, zhotovitel o této skutečnosti obratem vyrozumí objednatele s uvedením důvodu, jež vedl k odmítnutí převzetí zboží. Zhotovitel je oprávněn rozhodnout, že zboží dodané objednatelem ke zpracování ve stavu nesplňujícím toto smluvní ujednání tj. zboží se šponami, mastnotami a zboží znečištěné, uvede do stavu náležitého pro zpracování, a to na náklady objednatele. Zhotovitel se pro tento případ zavazuje, že si opatří souhlas objednatele s provedením těchto víceprací, když současně bude odsouhlasena výše těchto nákladů.  

2. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli zboží /dílce/ v množství, které deklaruje v objednávce. Zhotovitel není povinen toto množství kontrolovat při převzetí zboží ke zpracování. Zjistí-li však v průběhu zpracování, že množství zboží deklarované v objednávce nesouhlasí v toleranci ± 2%, provede sám opravu počtu kusů v příslušných dokladech a dokumentaci. Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně vyrozumí objednatele, když náklady takto provedeného přepočítání zboží jdou k tíži objednatele. Objednatel vyjadřuje předáním zboží zhotoviteli svou obeznámenost a svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

IV.

Dodání zboží

1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla nesoulad v technických otázkách zaviněný objednatelem (např. neshoda v jakosti materiálu), dodací lhůta se zastaví a to až do doby odstranění nebo vyjasnění vytčených neshod, o dobu přerušení zpracování díla z tohoto důvodu se prodlužuje sjednaná doba ukončení díla. Náklady na zjištění technického nesouladu je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli.

2. Objednatel bere na vědomí, že na proces tepelného zpracování má vliv předchozí činnost provedená na zboží /dílcích/ např. frézování, broušení, které mají vliv na vnitřní pnutí materiálu, bere na vědomí, že během tepelného zpracování dochází k objemovým i rozměrovým změnám, a proto je nutné vzhledem k těmto deformacím přizpůsobit přídavky, zvláště pro broušení. Objednatel je povinen v objednávce určit, zda mají být dílce rovnány a odpovídá za rizika s rovnáním dílců související. V případě, že na objednávce nebude požadováno rovnání, nebude tato operace zhotovitelem provedena.

3. Využije-li objednatel k přepravě zboží svozovou službu zhotovitele, je povinen zajistit, aby dílce byly uloženy a zajištěny v takovém obalu a takovým způsobem, který zabrání jejich poškození během přepravy, jakož i poškození vozidla. U zboží baleného nevyhovujícím způsobem je zhotovitel oprávněn odmítnout převzetí zboží k přepravě.

4. Dokladem o převzetí díla objednatelem je dodací list a protokol o kvalitě, pokud není dohodnuto jinak.

V.

Přechod nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva 

1. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu díla /dílčího předmětu díla/ v okamžiku, kdy převezme předmět díla /dílčí předmět díla/ od zhotovitele ve sjednaném místě předání a převzetí, a to podpisem dodacího listu.

2. Objednatel je povinen dodací list potvrdit v případě, že předmět díla /dílčí předmět díla/ nevykazuje při předání a převzetí zjevné vady.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla /dílčího předmětu díla/ v případě, že zboží /dílce/ prokazuje ojedinělé vady, které samy, ani ve spojení s ostatními vadami nebrání, ani podstatně neztěžují užívání zboží /dílce/.

3. V případě dopravy prováděné zhotovitelem příp. třetí osobou, kterou k provedení dopravy zajistil zhotovitel, je místem předání a převzetí předmětu díla /dílčího předmětu díla/ provozovna objednatele a objednatel je povinen dodací list potvrdit a předat řidiči.

4. V případě, že objednatel provádí dopravu dílců (předmětu díla /dílčího předmětu díla/) sám nebo třetí osoba jím zajištěná a objednatel nepřevezme řádně splněný předmět díla včas, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží marným uplynutím sjednaného termínu splnění předmětu díla /dílčího předmětu díla/. 

5. Na objednatele přechází vlastnictví k předmětu díla /dílčímu předmětu díla/ stejným okamžikem jako nebezpečí škody na předmětu díla dle bodů 1. a 3. čl. V. této smlouvy.

VI.

Platební podmínky 

1. Cena za provedení dílčího předmětu díla bude smluvními stranami dohodnuta v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění.

2. Cena za provedení předmětu díla /dílčího předmětu díla/ je sjednána potvrzenou objednávkou dle čl. II. této smlouvy.

3. Cena je sjednána za jednotku poskytnuté služby.

4. Smluvní cena za provedení díla /dílčího předmětu díla/ je splatná na základě vystaveného daňového dokladu (faktura) se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů (s uvedením čísla objednávky objednatele) vystaveného ke dni zdanitelného plnění na základě potvrzeného dokladu o provedených pracích.

5. Vystavený daňový doklad (faktura) má dohodnutou splatnost 14 dnů od jeho vystavení, nedohodnou-li se účastníci smlouvy v objednávce či jiným písemným způsobem na jiné délce splatnosti faktury.

6. Vystavený daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli buď společně s dodáním předmětu díla /dílčího předmětu díla/, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

7. V případě prodlení platby je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje objednatele povinnosti zaplatit zhotoviteli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním pohledávky a poskytnout náhradu škody.

8. Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat úhradu za provedené dílo /dílčí předmět díla/ v místě převzetí v hotovosti, zejména v případech, kdy objednatel opakovaně neplní své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.

9. V případě neúspěšného tepelného zpracování, na kterém zhotovitel nenese vinu a to zejména z důvodů nesprávných požadavků objednatele, popř. skrytých vad jakosti materiálu, záměna materiálu aj., je objednatel povinen uhradit cenu za provedené tepelné zpracování. V případě, že dílo bude dodatečně tepelně zpracováváno, je objednatel povinen náklady dodatečného tepelného zpracování uhradit.

VII.

Technické podmínky 

1. Technické podmínky jsou (třetí stranou dle určení objednatele) schválenou technickou specifikací, která vymezuje vlastnosti výrobků po dobu jejich životního cyklu, způsob ověřování těchto vlastností a určuje podmínky pro jejich výrobu, kontrolu, přejímku a jejich provoz a odstranění vad.

2. Technické podmínky specifikované objednatelem jsou závazné a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Za aktualizaci technické dokumentace uložené dlouhodobě u zhotovitele odpovídá objednatel. Objednatel odpovídá za následky plynoucí z neprovedené aktualizace technické dokumentace.

4. Pokud dokumentace objednatele nestanoví postup tepelného zpracování, je zhotovitel oprávněn zvolit podle svých odborných znalostí a zkušeností takový postup tepelného zpracování, který považuje za optimální pro řádné splnění předmětu díla dle objednávky.

5. Zhotovitel neprovádí vstupní kontrolu jakosti materiálu dodaného objednatelem a nenese odpovědnost za jeho kvalitu.

6. Objednatel je povinen uvést výchozí stav materiálu a provedení předchozích operací tepelného zpracování, které mohou ovlivnit výsledek požadovaného tepelného zpracování. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele zejména na svařované nebo pájené polotovary a na ty, které obsahují vnitřní uzavřené tvary.

7. Objednatel je v objednávce povinen označit dodané polotovary, které jsou určeny jako bezpečnostní díly (tj. díly, které svým účelem užití mohou ohrozit zdraví a život osob) a to značením písmenem D nebo A. U bezpečnostních dílů provádí zhotovitel testování vždy. Testování bezpečnostních dílů je zpoplatněno dle platného ceníku služeb zhotovitele.

8. Provádí-li zhotovitel testovací tepelné zpracování (tj. tepelné zpracování zkušební várky), bere objednatel na vědomí, že při testovacím tepelném zpracování může dojít ke zničení nebo znehodnocení objednatelem dodaných polotovarů, a to bez povinnosti zhotovitele nahradit jejich hodnotu.

 VIII.

Kontrola, záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět díla /dílčí předmět díla/ ve sjednané jakosti v souladu s technickými normami, výkresovou dokumentací a pokyny objednatele a údaji obsaženými v objednávce. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele (zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů). V případě, že objednatel zhotoviteli neposkytne výkresovou dokumentaci, ani nesdělí bližší pokyny k provedení dílčího předmětu díla je zhotovitel povinen dílčí dílo provést s odbornou péčí.  

2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že kontrolu všech parametrů sjednané služby provede na základě objednávky objednatele zhotovitel, který vystaví o provedené kontrole tvrdosti písemný zápis o kontrole (atest). Zápis o provedené kontrole je zhotovitelem objednateli fakturován zvlášť jako služba k požadovanému tepelnému zpracování.

3. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí zboží zjevné vady, je povinen zjištěné vady vytknout, vyhotovit o této skutečnosti zápis, který je povinen doručit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5ti pracovních dnů po převzetí zboží.

4. Zjistí-li objednatel při odborné přejímce (ust.§2112 v návaznosti na §2615 obč.zák.) dodaného předmětu díla /dílčího předmětu díla/ vady (skryté vady), zejm. vady v jakosti, je povinen zjištěné vady vytknout, vyhotovit o této skutečnosti zápis, který je povinen doručit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti pracovních dnů po převzetí zboží.

5. Zhotovitel zahájí reklamační řízení s objednatelem pouze v případě, že objednatel v reklamačním projevu uvede, kde se vada nachází a jak se projevuje a dále za podmínky, že na reklamovaných dílech nebyly provedeny (ani započaty) žádné další úpravy, objednatel není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nemůže tepelně zpracované zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli reklamované díly prohlédnout, změřit, případně provést další zkoušky.

6. Měření tvrdosti se provádí podle platných norem ČSN. Metodu a plochu pro měření stanoví zhotovitel dle svých odborných znalostí, pokud takto není stanoveno ve výkresové dokumentaci. Pokud má objednatel specifické požadavky na měření tvrdosti, je povinen tyto uvést v objednávce nebo ve smlouvě o dílo. Přípustnou odchylkou při kontrole tvrdosti se rozumí 3% z naměřené hodnoty metodou HBW nebo HV5 a vyšší a u metody HRc jeden stupeň Rockwella.

7. Ověřování hloubek chemicko – tepelného zpracování se provádí podle platných ČSN a DIN norem. Pokud není výkresově stanovena mezní hranice pro výpočet Eht, stanovuje se toto dle normy ČSN ISO 15 787. Odchylné požadavky je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem předem a uvést ve smlouvě o dílo nebo v technické výkresové dokumentaci.

8. Pokud objednatel vyžaduje ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování, je povinen dodat zhotoviteli referenční vzorky materiálu nebo dát souhlas se zničením součásti za účelem ověřování hloubky chemicko – tepelného zpracování. V ostatních případech nebude zhotovitelem vydán protokol metalografické laboratoře o ověření hloubky chemicko – tepelného zpracování.

9. Není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, odpovídá zhotovitel za hodnoty tvrdosti v toleranci ±1 HRc, ±15 HV či ± 10 HBW. U technologie povrchového indukčního kalení se tolerance požadované tvrdosti stanoví na základě vzájemné domluvy mezi zhotovitelem a objednatelem. V případě převodu jednotek z MPa na HBW neodpovídá zhotovitel za to, že hodnoty MPa se budou rovnat požadované mezi pevnosti, pokud se neprovedou trhací zkoušky, na základě kterých se odladí proces tepelného zpracování.

10. Požaduje – li objednatel další způsob kontroly kvality tepelného zpracování, musí být tento požadavek uveden ve smlouvě o dílo nebo v technické dokumentaci a vzájemně odsouhlasen.

11. Zhotovitel neodpovídá za vady v materiálu, které mají původ v hutním zpracování a projeví se při tepelném zpracování, ani za vady vzniklé nevhodně navrženou technologií výroby, dále z důvodu nevhodné volby materiálu bez předchozí konzultace se zhotovitelem.

12. V případě tepelného zpracování dodaných polotovarů technologií cementace, není  vadou tepelného zpracování /vada předmětu díla, dílčího předmětu díla/ skutečnost, že není dodržena požadovaná tloušťka cementační vrstvy po celém obvodu dodaného polotovaru, když na  styčných plochách tepelně zpracovaných polotovarů vzniklých jejich vzájemným dotykem v zakládacích /šaržovacích/ roštech je cementační vrstva tenčí.

S ohledem na smluvní ujednání bodu 1.čl.II. není objednatel oprávněn neurčil-li v objednávce požadovaný způsob ložení-uchycení dodaných polotovarů  do zakládacích /šaržovacích/ roštů, tak, aby ztenčená cementační vrstva v místech styčných ploch nebránila následnému řádnému užití tepelně zpracovaných polotovarů, vytýkat vady předmětu díla /dílčího předmětu díla/ spočívající ve ztenčené cementační vrstvě na styčných plochách tepelně zpracovaných polotovarů a nevznikají mu z tohoto titulu nároky z odpovědnosti za vady.

13. Po dokončení tepelného zpracování si objednatel vyzvedne zboží nejpozději do 10 dnů ode dne, kde bude o této skutečnosti zhotovitelem vyrozuměn, nesjednali si strany jiný termín. V případě, že doba skladování překročí dobu 10ti dní a to i přes písemnou urgenci ze strany zhotovitele, bude objednateli účtováno, skladné, ve výši 10,-Kč za 1 kg zboží a den a to u zakázek o hmotnosti nad 10 kg.

14. Právo z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže objednatel nepodal zhotoviteli zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu a v souladu s předchozími ujednáními Obchodních podmínek, s použitím ust.§ 2112 obč.zák. o nevymahatelnosti práva z vad.

15. Zhotovitel má v souladu s § 1395 NOZ právo zadržet majetek objednatele (dodané polotovary předané k tepelnému zpracování) a to k zajištění své splatné pohledávky objednatelem z titulu uhrazení ceny za dílo. O zadržení bude objednatel písemně vyrozuměn s tím, že bude označen zadržený majetek objednatele a sdělen důvod jeho zadržení.   

IX.

Ochrana informací, dokumentů a listin 

1. Veškerá dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem je duševním vlastnictvím objednatele a zhotovitel není oprávněn ji zpřístupnit třetím osobám nebo použít v rozporu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškeré originály a pořízené kopie této dokumentace, a to nejpozději s předáním předmětu díla.

2. Smluvní strany se zavazují nezpřístupnit informace, které se dozví v rámci obchodní spolupráce, třetím osobám, ani je nepoužít při styku se třetími osobami, pokud k tomu není udělen předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.

3. Třetími osobami nejsou zaměstnanci a osoby v obchodně-právním vztahu k zhotoviteli, které se z titulu svého pracovního zařazení s předmětnými informacemi seznámí. Tyto osoby však musí být vázány povinností mlčenlivosti.  

X.

Závěrečná ustanovení 

1.  Ostatní vztahy objednatelem a zhotovitelem vzniklé ze smlouvy o dílo se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel a objednatel budou při případném řešení sporů ze smlouvy o dílo postupovat tak, aby spory byly urovnány mimosoudně. Ve vztahu k požadovaným náhradám, především jejich výši, budou brány v úvahu, v dobré víře, hospodářské okolnosti u smluvních stran, povaha, rozsah a trvání obchodních vztahů a hodnota služeb tepelného zpracování. 

3. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek, které uznává jako závazný dokument i do budoucna pro opakované dodávky, pokud k nim uzavře další smlouvy o dílo se zhotovitelem.    

V ……………. dne …………………….

objednatel     

 

NARREX Metallurgy s.r.o.

                          
……………………………. .…………………………….

 

Člen skupiny GALVAMET